Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vítáme vás na našich webových stránkách a děkujeme vám za váš zájem o naši společnost. Abychom vás ujistili o bezpečnosti vašich osobních údajů a vytvořili pocit důvěry, informujeme vás transparentně o tom, co se děje se shromážděnými údaji a jaká bezpečnostní opatření jsou z naší strany přijata. Budete rovněž informováni o svých zákonných právech v souvislosti se zpracováním těchto údajů.

Zavazujeme se, že s vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně. Proto považujeme za samozřejmé dodržovat právní požadavky švýcarského federálního zákona o ochraně osobních údajů (DSG), souvisejícího nařízení a dalších případně platných předpisů o ochraně osobních údajů, zejména ustanovení obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v naší společnosti. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování vašich osobních údajů (dále také „vaše údaje“), a to jak online, tak offline, včetně údajů získaných od fyzických osob z různých zdrojů (webové stránky, mobilní aplikace, sociální média, zákazníci, dodavatelé a obchodní partneři).

Na úvod vás odkazujeme na nás přehled „Ochrana údajů: shrnutí“, který vám má ve stručnosti představit nejdůležitější klíčové body naší procedury zpracování údajů. Poté vám poskytneme ještě podrobnější informace.

Upozorňujeme, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů neobsahuje vyčerpávající popis našich činností za účelem zpracování údajů a že jednotlivé záležitosti mohou zcela nebo zčásti upravovat zvláštní oznámení o ochraně údajů nebo všeobecné podmínky (s odkazem na ně uvedeným či neuvedeným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů).

1 Kontakty

1.1 Název a adresa odpovědného subjektu

JURA Czech s.r.o.
Kabešova 943/4
190 00 Praha 9
Česká republika
Email: info@cz.jura.com
Internetová stránka: https://cz.jura.com

2 Ochrana údajů: Abstrakt

V následujícím textu vás ve zkrácené formě informujeme o nejdůležitějších klíčových bodech našeho procesu zpracování údajů. Samozřejmě vám poskytneme ještě podrobnější informace. Ty uvádíme níže.

2.1 Zpracovávané osobní údaje
Používáme osobní údaje, které nám poskytnete, které o vás shromáždíme nebo které jsme získali od třetích stran. Mezi nejdůležitější patří:

 • Kontaktní a identifikační údaje
 • Osobní údaje
 • Údaje o smlouvě
 • Finanční údaje
 • Údaje o interakci a používání
 • Informace o webových stránkách

2.2 Účely zpracování
Osobní údaje zpracováváme především za účelem plnění našich zákonných a smluvních povinností.

2.3 Zpřístupnění třetím stranám
V rámci našich obchodních aktivit jsme odkázáni na to a částečně povinni předávat určité údaje konkrétním třetím stranám. V žádném případě však vaše údaje neprodáváme.

2.4 Místo zpracování
Osobní údaje zpravidla zpracováváme ve Švýcarsku nebo v zemi EU/EHP či v jiné zemi, ve které se uplatňují odpovídající opatření pro ochranu údajů.

3 Ochrana údajů podrobně

3.1 Osobní údaje, které zpracováváme 
Společnost JURA zpracovává různé osobní údaje. Jedná se zejména o ty,
které získáváme v rámci našich obchodních vztahů od zákazníků, budoucích zákazníků, zainteresovaných stran, poskytovatelů služeb, dodavatelů, obchodních partnerů nebo jiných osob zapojených do obchodního vztahu;

 • které dostáváme od uchazečů o zaměstnání;
 • které jsme ze zákona nebo na základě smlouvy povinni shromažďovat;
 • které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky;
 • které získáváme od úřadů a dalších třetích stran (obchodníci s adresami, agentury, jež referují o úvěrech).

V závislosti na povaze vztahu můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, mezi které patří:

 • kontaktní a identifikační údaje, jako je příjmení, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • osobní údaje, jako je pohlaví, národnost, jazyk;
 • informace o zákaznickém účtu, jako je uživatelské jméno, heslo, číslo účtu;
 • údaje o smlouvě, jako je typ smlouvy, obsah smlouvy, typ produktů a služeb, údaje o objednávkách;
 • finanční údaje, jako jsou informace o účtu, informace o platbách, platební historie, průměrné příjmy, údaje o úvěrovém hodnocení;
 • okrajové údaje z telekomunikačního provozu, jako je telefonní číslo, datum, čas a doba trvání spojení, typ spojení, údaje o poloze, IP adresa, identifikační čísla zařízení, například MAC adresa;
 • údaje o interakci a používání: korespondence, preference a informace o cílové skupině, typ koncového zařízení, nastavení zařízení, operační systém, software, informace z uplatnění práv;
 • dokumenty a speciální informace k žádostem o zaměstnání: motivační dopis, životopis a fotografie, reference, diplomy, osvědčení o vzdělání, reference třetích stran, zápis z pohovoru;
 • Informace o webových stránkách: IP adresa, informace o souborech cookie, nastavení prohlížeče, četnost návštěv webových stránek, doba trvání návštěv webových stránek, vyhledávané výrazy, kliknutí na obsah, výchozí webové stránky.

3.2 Účely, pro které zpracováváme osobní údaje, a právní základ zpracování
Osobní údaje, které shromažďujeme, používáme především k uzavírání a zpracování smluv s našimi zákazníky a obchodními partnery.

Na zpracování osobních údajů spoléháme také při nákupu produktů a služeb od našich dodavatelů a subdodavatelů. Pokud pracujete pro zákazníka nebo obchodního partnera, mohou být vaše osobní údaje samozřejmě dotčeny i z tohoto titulu.

Pokud je to přípustné a z naší strany považováno za vhodné, zpracováváme navíc i osobní údaje o vás a dalších osobách také pro následující účely, na kterých máme (a někdy i třetí strany) oprávněný zájem odpovídající danému účelu:

 • nabídka a další rozvoj našich produktů, služeb a webových stránek a dalších platforem, na kterých jsme přítomni (např. internetový obchod, zákaznický účet, semináře a Online akademie);
 • komunikace a zpracování dotazů (např. prostřednictvím kontaktních formulářů, služby JURA Live, e-mailu, telefonu, žádostí o zaměstnání, dotazů médií);
 • reklama a marketing (včetně organizace akcí a soutěží), pokud jste s použitím svých údajů souhlasili nebo jste proti němu nevznesli námitku (pokud vám jako stávajícímu zákazníkovi posíláme reklamu, můžete proti tomu kdykoli vznést námitku);
 • průzkum trhu, monitorování médií;
 • uplatňování právních nároků a obhajoba v souvislosti se soudními spory a úředními postupy;
 • prevence a vyšetřování trestných činů a jiných pochybení (např. provádění interních vyšetřování, analýza dat pro boj proti podvodům);
  záruky našeho provozu, zejména IT, našich webových stránek a dalších platforem. 

3.3 Třetí strany, kterým poskytujeme osobní údaje
Jako právní základ pro zpracování vašich osobních údajů pravidelně používáme následující:

 • souhlas od vás nebo od oprávněné osoby, který můžete kdykoli odvolat e-mailem nebo poštou na (e-mailovou) adresu uvedenou v bodu 1.1 (například k zasílání našeho zpravodaje), což však nemá vliv na již provedené zpracování údajů;
 • uzavření nebo plnění smlouvy s vámi nebo na vaši žádost předem (například tím, že od nás získáte produkt);
 • vyvážení zájmů (například pro zajištění bezpečnosti informací nebo v marketingu), ale můžete proti tomu vznést námitku;
 • zákonná povinnost (např. uchovávání účetně relevantních dokumentů), která může být rovněž zohledněna v rámci vyvažování zájmů.

V rámci naší obchodní činnosti a pro výše uvedené účely poskytujeme osobní údaje také třetím stranám, pokud je to přípustné a vhodné, a to buď proto, že je pro nás zpracovávají (zpracování údajů na zakázku), nebo proto, že je chtějí použít pro své vlastní účely (zpřístupnění údajů), nebo pokud jste nám k tomu dali souhlas. Jedná se zejména o:

 • poskytovatele služeb, včetně zpracovatelů;
 • poskytovatele IT služeb (např. poskytovatele webhostingu, poskytovatele služeb doručování e-mailů, online nástroje);
 • dodavatele;
 • společnosti skupiny JURA (viz tiráž);
 • obchodní partnery, například distributory;
 • poskytovatele marketingových služeb;
 • úřady;
 • bankovní instituce a poskytovatele platebních služeb;
 • úřední orgány a soudy.

Pokud k poskytování našich služeb využíváme zpracovatele, přijímáme příslušná právní opatření a odpovídající technická a organizační opatření, abychom zajistili ochranu vašich údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Příjemci jsou zčásti v tuzemsku, ale zčásti také v zahraničí. Zejména byste měli počítat s tím, že vaše údaje budou přenášeny do jiných zemí v Evropě a USA, kde sídlí někteří poskytovatelé IT služeb, které využíváme. Pokud předáváme údaje do země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů podle právních předpisů (např. USA), požadujeme, aby příjemce přijal vhodná opatření na ochranu osobních údajů (např. prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU, aktuální verze k dispozici zde, jiných bezpečnostních opatření nebo na základě odůvodnění).

3.4 Doba zpracování údajů
Osobní údaje zpracováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné pro plnění našich smluvních povinností nebo pro účely, které při zpracování sledujeme, například po dobu trvání celého obchodního vztahu (od zahájení, vedení až po ukončení smlouvy) i po jeho skončení v souladu se zákonnými povinnostmi uchovávání a dokumentace. V této souvislosti je možné, že osobní údaje budou uchovávány po dobu, po kterou lze vůči nám uplatňovat nároky, a pokud jsme k tomu jinak právně povinni nebo to vyžadují oprávněné zájmy (např. pro účely dokazování a dokumentace). Jakmile vaše osobní údaje již nejsou pro výše uvedené účely potřebné, jsou zpravidla vymazány nebo anonymizovány.

Kromě toho vaše údaje vymažeme, pokud nás o to požádáte prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v bodu 1.1, a nemáme žádnou právní ani jinou povinnost tyto údaje uchovávat nebo zabezpečovat.

4 Návštěva našich webových stránek

Naše webové stránky můžete zpravidla používat, aniž byste o sobě museli poskytovat konkrétní informace. To neplatí pro oblasti a služby, které přirozeně vyžadují vaše jméno, adresu nebo jiné osobní údaje, např. objednávky prostřednictvím našeho internetového obchodu.

Kromě toho nás můžete kontaktovat dobrovolně prostřednictvím e-mailu, online formulářů nebo. Při tomto procesu jsou shromažďovány a předávány osobní údaje. Příslušná vstupní maska ukazuje, o která data se jedná. Údaje, které nám poskytnete, budou uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování.

4.1 Soubory protokolu serveru
Když navštívíte naše webové stránky, naše servery dočasně ukládají každý přístup do souboru protokolu, takzvaných souborů protokolu serveru.
Zaznamenává se například vaše IP adresa, datum a čas vaší návštěvy, název a adresa URL načtených dat, operační systém vašeho počítače a prohlížeč, který používáte i další podobné informace, aby se zabránilo nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Zpracování těchto informací probíhá v našem oprávněném zájmu a jeho účelem je správné zobrazení našich webových stránek i jejich obsahu a nabídek a zajištění datového provozu, optimalizace našich webových stránek, obsahu a nabídek, trvalé zajištění stability a bezpečnosti našich webových stránek a systémů a umožnění objasnění, zamezení a stíhání kybernetických útoků, spamu a jiného protiprávního jednání ve vztahu k našim webovým stránkám a systémům a vymáhání nároků v této souvislosti.

Pro hosting webových stránek můžeme využívat služeb třetích stran ve Švýcarsku i v zahraničí, které provádějí výše uvedené zpracování naším jménem. V současné době jsou naše webové stránky hostovány u švýcarských nebo evropských poskytovatelů hostingu a na serverech ve Švýcarsku nebo v EHP.

4.2 Dotazy a kontaktní formulář
Na našich webových stránkách máte možnost nás kontaktovat prostřednictvím online formulářů. Které z vašich osobních údajů jsou shromažďovány v případě, že nás kontaktujete prostřednictvím online formuláře, zjistíte v příslušném formuláři. Zpravidla se jedná o kontaktní údaje, jako je příjmení, e-mailová adresa a informace související s dotazem, jako je předmět a popis vašeho požadavku.

Pole označená jako povinná slouží ke zpracování vašich požadavků a v případě potřeby k jejich předání jinému trhu. Dobrovolně poskytnuté informace zpracováváme, abychom vám mohli poskytovat cílené informace.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem na zpracování vašeho požadavku. Pokud je účelem kontaktu s vámi plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení předsmluvních opatření, jedná se o další právní základ pro zpracování vašich údajů.

Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku, dokud nebude záležitost definitivně vyjasněna. Svou námitku zašlete na e-mailovou adresu uvedenou v bodu 1.1.

4.3 Žádosti o pracovní místo
Pokud se u nás ucházíte o pracovní místo, zpracováváme osobní údaje, které od vás obdržíme v rámci procesu podávání žádostí nebo které zadáte či nahrajete do formuláře pro podání žádosti. Kromě vašich osobních údajů, informací o vzdělání, pracovních zkušenostech a dovednostech k nim patří i obvyklé korespondenční údaje, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo. Kromě toho budou zpracovány všechny dokumenty, které jste předložili spolu s přihláškou, jako je životopis a doporučení.

Tyto údaje budou uloženy, vyhodnoceny, zpracovány nebo předány pouze interně v rámci podání vaší žádosti. Kromě toho mohou být zpracovávány pro statistické účely (např. pro podávání zpráv). V tomto případě nelze vyvozovat žádné závěry o jednotlivých osobách.

Vaše údaje o žadateli jsou uloženy odděleně od ostatních uživatelských údajů a nejsou s nimi sloučeny. Vaše údaje budou uloženy námi pověřeným poskytovatelem služeb na serveru v Evropském hospodářském prostoru v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Pokud s vámi uzavřeme pracovní smlouvu, budou předané údaje uloženy za účelem jejich správy v rámci pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud přijímací řízení skončí bez přijetí do zaměstnání, budou vaše osobní údaje uloženy po dobu dalších tří měsíců pro účely dokumentace a poté vymazány, pokud jste nám nedali souhlas k použití vašich údajů pro další přijímací řízení v naší společnosti.

Právním základem pro zpracování údajů žadatele je existence vašeho souhlasu, který můžete kdykoli odvolat, nebo plnění našich předsmluvních povinností v rámci přijímacího řízení. Pokud s vámi uzavřeme pracovní smlouvu, zpracování se provádí za účelem realizace pracovního poměru.

4.4 Internetový obchod / zákaznický účet
Pokud chcete využít služeb našeho internetového obchodu, je nutné, abyste nám poskytli osobní údaje, které jsou nezbytné pro zpracování objednávky.

Můžete si vybrat, zda chcete zadat objednávku jako host, nebo prostřednictvím svého zákaznického účtu.

Pokud si přejete provést objednávku, potřebujeme o vás různé údaje, zejména vaše kontaktní údaje, jako je fakturační a doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa a také preferovaný způsob platby. Účelem zpracování vašich osobních údajů je zaslání objednaných produktů a zpracování související platby.

Případně si u nás můžete založit zákaznický účet. To vám umožní snadnější zpracování objednávky, přístup ke stavu vaší objednávky a také možnost se pohodlně a snadno přihlásit a odhlásit z odběru našeho zpravodaje. Pokud si u nás chcete založit zákaznický účet, potřebujeme různé kontaktní údaje, jako je oslovení, jméno a příjmení, platná e-mailová adresa a vámi zvolené heslo. Tyto informace potřebujeme, abychom vám mohli poskytnout heslem chráněný přímý přístup k vašim údajům uloženým u naší společnosti a zpracovat vaše objednávky. Založení zákaznického účtu je dobrovolné a je založeno na vašem souhlasu, který můžete kdykoli odvolat.

Registrace zákaznického účtu probíhá tzv. double opt-in metodou, tj. po zadání všech požadovaných údajů vám na vaši e-mailovou adresu zašleme zprávu, ve které vás požádáme o potvrzení, že si přejete zákaznický účet vytvořit. Potvrzení se provede kliknutím na aktivační odkaz obsažený ve zprávě.

Základem pro zpracování vašich osobních údajů v internetovém obchodě je váš a náš společný oprávněný zájem na zpracování vaší objednávky. Pokud objednávka slouží k plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo k provedení předsmluvních opatření, jedná se o další základ pro zpracování vašich údajů.

Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích stran k vašim osobním údajům, je přenos dat do internetového obchodu zabezpečen pomocí současných metod šifrování, jako je HTTPS nebo TLS.

V souvislosti se zpracováním objednávek získávají poskytovatelé služeb, které využíváme, jako jsou dopravci, poskytovatelé logistických služeb a poskytovatelé platebních služeb (viz bod 4.5.1), údaje nezbytné pro zpracování objednávek a smluv. Tyto údaje zahrnují mimo jiné také vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo, aby si s vámi mohli například dohodnout individuální termín doručení.

Rádi bychom vás také informovali, že na základě našich oprávněných zájmů používáme vaše údaje nejen ke zpracování vaší objednávky, ale také k optimalizaci našich služeb, zejména k neustálému zlepšování vašeho zážitku při nakupování a k tomu, aby pro vás bylo nakupování zákaznicky přívětivé a individuální. To zahrnuje také zasílání našeho zpravodaje, jestliže jste si zakoupili některý z našich produktů, pokud jste proti tomu nevznesli námitku a pokud je to v souladu s právními předpisy.

Jestliže si to nepřejete, můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu. Vznesete-li námitku, nebudeme již vaše údaje pro tento účel zpracovávat. Svou námitku zašlete na e-mailovou adresu uvedenou v dobu 1.1.

Pokud zadáte objednávku jako host, budeme vaše osobní údaje uchovávat pro účely plnění smlouvy a vymažeme je, jakmile již nebudeme ze zákona povinni je uchovávat. Pokud jste si naopak zvolili zákaznický účet, budeme vaše osobní údaje uchovávat, dokud svůj zákaznický účet nezrušíte. O smazání svého účtu můžete kdykoli požádat vyplněním žádosti o smazání ve svém účtu. Rádi bychom vás upozornili, že pokud svůj zákaznický účet zrušíte, budou související údaje vymazány s výhradou zákonných povinností uchovávání. Po zrušení účtu je vaší povinností zálohovat osobní údaje. Jsme oprávněni nenávratně vymazat všechny údaje uložené během trvání smlouvy.

4.4.1 Saferpay
Pro zpracování plateb využíváme poskytovatele platebních služeb Saferpay, poskytovatele platebních služeb společnosti Worldline Schweiz AG se sídlem v Curychu („Worldline“).

Společnost Saferpay dodržuje platné bezpečnostní normy, zejména normu pro fyzickou a informační bezpečnost v odvětví platebních karet (PCI DSS). Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování platby. Zpracování a uchovávání vašich platebních a osobních údajů provádí přímo poskytovatel platebních služeb. My jako provozovatel nedostáváme žádné informace o (bankovním) účtu nebo platební kartě, ale pouze informace o potvrzení (přijetí) nebo odmítnutí platby. Za určitých okolností mohou poskytovatelé platebních služeb předávat údaje institucím pro hodnocení bonity. Za tímto účelem odkazujeme na všeobecné podmínky a informace o ochraně údajů poskytovatelů platebních služeb.

Na platební transakce se vztahují obchodní podmínky a prohlášení o ochraně údajů příslušných poskytovatelů platebních služeb. Odkazujeme na ně také pro vyžádání dalších informací a uplatnění práva na odvolání, práva na přístup k informacím a dalších práv subjektu údajů.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provádění předsmluvních opatření.

Další informace o zpracování údajů ze strany společností Worldline a Klarna naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů těchto společností:
- Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Worldline
- Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Klarna

4.5 Soutěže
Pokud se zúčastníte soutěží, budeme shromažďovat osobní údaje, které jsou nutné k uskutečnění soutěže. Obvykle se jedná o vaše jméno a kontaktní údaje. Účast v soutěži a s ní související shromažďování údajů jsou samozřejmě dobrovolné.

Vaše údaje můžeme předat našim partnerům v soutěži, např. za účelem zaslání výhry. Podrobné informace najdete v našich podmínkách účasti k příslušné soutěži.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provádění předsmluvních opatření.

4.6 Online akademie
Na našich webových stránkách je možný přistup k Online akademii po předchozí registraci a obdržení potvrzovacího e-mailu s přístupovými údaji. Na tomto portálu najdete školicí videa, testy s výběrem více odpovědí na relevantní témata pro společnost JURA, jako jsou produkty, káva, dodržování předpisů a další.

Při používání portálu zpracováváme následující kategorie osobních údajů, jako je poslední přihlášení, poslední zobrazení, vyřešené testy v % z celkového počtu možných testů nebo počet zhlédnutí videí a/nebo celková doba přehrávání jednotlivých videí.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro používání našeho vzdělávacího portálu a pro analýzu, optimalizaci a obchodní provoz našeho vzdělávacího portálu.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem na této službě. Pokud používání portálu slouží k plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo k provádění předsmluvních opatření, jedná se o další právní základ pro zpracování údajů.

Zpracování vašich údajů nám slouží výhradně v rámci poskytování vzdělávacího portálu. Nedochází ke slučování s jinými údaji.

4.7 Soubory cookie
Naše webové stránky používají tzv. soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou pomocí prohlížeče umístěny a uloženy ve vašem koncovém zařízení (notebooku, tabletu, chytrém telefonu apod.). Slouží k tomu, aby byly naše webové stránky jako celek uživatelsky přívětivější a efektivnější a aby byla vaše návštěva našich webových stránek co nejpříjemnější. Soubory cookie vaše koncové zařízení nijak nepoškozují. Nemohou spouštět žádné programy a ani neobsahují viry.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané soubory cookie relace. Ty se automaticky odstraní, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč. Jiné soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem počítači i po skončení příslušného procesu používání a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (soubory cookie třetích stran) rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů popsány samostatně.

Na jakém základu zpracováváme vaše osobní údaje pomocí souborů cookie závisí na tom, zda vás požádáme o souhlas. Pokud se tak stane a vy budete s používáním souborů cookie souhlasit, je základem pro zpracování vašich údajů váš souhlas. Jinak budou osobní údaje zpracovávané pomocí souborů cookie zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (např. na optimalizaci našich služeb a nabídek nebo ochraně před spamem a kybernetickými útoky) nebo v případech, kdy je použití souborů cookie nezbytné pro plnění našich smluvních povinností.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás o nastavení souborů cookie informoval a abyste v jednotlivých případech povolili přijímání souborů cookie pouze pro určité případy nebo je všechny zamítli. Rádi bychom vás však upozornili na skutečnost, že zamítnutí všech souborů cookie může vést k funkčním omezením naší online nabídky. Kromě toho můžete již nastavené soubory cookie v prohlížeči, který používáte, kdykoli smazat nebo prohlížeč nastavit tak, aby se soubory cookie automaticky smazaly po jeho zavření.

4.8 Služby Google
Na našich webových stránkách používáme různé služby poskytované společností Google LLC se sídlem v USA, nebo pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku, společností Google Ireland Ltd se sídlem v Irsku („Google“). Společnost Google LLC je vždy odpovědná za zpracování osobních údajů při používání služeb „YouTube“ a „Google Maps/Google Earth“. Na našich webových stránkách používáme následující služby Google:

 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Google AdSense
 • Google Marketing Platform
 • Mapy Google/Google Street View
 • YouTube

Více informací o jednotlivých službách naleznete níže.

Společnost Google používá technologie, jako jsou soubory cookie, webové úložiště v prohlížeči a sledovací pixely, které umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek. Takto vytvořené informace o vašem používání našich webových stránek mohou být přeneseny na server společnosti Google v USA nebo v jiných zemích a tam uloženy. Informace o lokalitách datových center společnosti Google naleznete zde.

Používáme nástroje poskytované společností Google, o kterých společnost Google tvrdí, že mohou zpracovávat osobní údaje v zemích, kde společnost Google nebo její subdodavatelé provozují zařízení. Společnost Google slibuje ve svém „Dodatku o zpracování údajů u produktů, kdy je Google zpracovatelem dat“, že zajistí odpovídající úroveň ochrany údajů na základě standardních smluvních doložek EU.

Kromě toho je společnost Google nadále certifikována podle dohody Štít na ochranu soukromí mezi EU a USA a Švýcarskem a USA.

Další informace o zpracování údajů společností Google a o nastavení ochrany osobních údajů naleznete na stránce Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo na stránce Nastavení ochrany soukromí společnosti Google.

4.8.1 Google Tag Manager
Naše webové stránky používají Google Tag Manager. Pomocí nástroje Google Tag Manager lze efektivně spravovat značky webových stránek. Značky webových stránek jsou zástupné symboly, které jsou uloženy ve zdrojovém textu příslušné webové stránky, např. pro zaznamenání integrace často používaných prvků webové stránky, jako je kód pro služby webové analýzy. Google Tag Manager je pomocná služba a zpracovává osobní údaje pouze pro technické účely a umožňuje spouštění dalších značek, které mohou shromažďovat údaje. Google Tag Manager k těmto údajům nemá přístup. Pokud byla na úrovni domény nebo souboru cookie provedena deaktivace, platí pro všechny sledovací značky implementované pomocí nástroje Google Tag Manager.

Další informace o službě Google Tag Manager najdete v Nápovědě Google Podmínkách používání služby Google Tag Manager a na stránce Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

4.8.2 Google Analytics
Na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoli odvolat v nastavení souborů cookie, používáme službu webové analýzy Google Analytics 4 pro účely analýzy našich webových stránek a jejich návštěvníků a pro marketingové a reklamní účely.

Služba Google Analytics používá soubory cookie, které se ukládají na vašem koncovém zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon apod.) a umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek. To nám umožňuje vyhodnocovat chování uživatelů na našich webových stránkách a na základě získaných statistik/zpráv učinit naši nabídku zajímavější.

Ve službě Google Analytics 4 je ve výchozím nastavení aktivována anonymizace IP adres. To znamená, že vaše IP adresa je před odesláním zkrácena společností Google v rámci Švýcarska nebo EU/EHP. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google a tam zkrácena.

Společnost Google tyto informace používá k vyhodnocování vašeho používání našich webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Podle společnosti Google nebude IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics sloučena s jinými údaji společnosti Google. Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenává se vaše uživatelské chování v podobě událostí (jako je zobrazení stránky, interakce s webovou stránkou nebo „sled kliknutí“), stejně tak i další údaje, jako je vaše přibližná poloha (země a město), technické informace o vašem prohlížeči a koncových zařízeních, která používáte, nebo URL odkaz, tj. přes kterou webovou stránku / reklamní materiál jste se dostali na naše webové stránky.

Údaje shromážděné prostřednictvím služby Google Analytics se po 14 měsících automaticky vymažou.

Shromažďování a přenosu údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) ze strany společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit stažením Doplňku prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics nebo neudělením souhlasu v rámci nastavení souborů cookie. Pokud nechcete udělit souhlas s reklamou založenou na zájmech společnosti Google, můžete k tomu použít Nastavení a možnosti odhlášení poskytované společností Google.

Přehled o používání údajů v Google Analytics a o opatřeních, která společnost Google přijala k ochraně vašich údajů, najdete na stránce Nápověda ke službě Google Analytics.

Další informace o Podmínkách používání služby Google Analytics a o Ochraně údajů ve společnosti Google najdete v příslušných dokumentech.

4.8.3 Google Ads
Google Ads, online reklamní program společnosti Google, používáme na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoli odvolat v rámci nastavení souborů cookie. Google Ads používá k analýze používání našich webových stránek soubory cookie. Soubor cookie se nastaví, pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy Google. Soubory cookie tohoto typu mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají k identifikaci osob. Pokud navštívíte určité naše stránky a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že někdo kliknul na reklamu a byl tak přesměrován na naše webové stránky.

Používáme také funkci remarketingu Google Ads. Ta nám umožňuje zobrazovat návštěvníkům našich webových stránek reklamu založenou na zájmech na jiných webových stránkách v rámci reklamní sítě Google, jako je YouTube nebo reklamy Google. Za tímto účelem jsou analyzovány interakce návštěvníků našich webových stránek (např. o jaké produkty měli zájem), abychom jim mohli zobrazovat cílenou reklamu na jiných webových stránkách i poté, co opustí naše webové stránky. Aby to bylo možné, nastavuje společnost Google soubory cookie při návštěvě určitých služeb Google nebo webových stránek v rámci reklamní sítě Google. Soubory cookie slouží k jednoznačné identifikaci použitého prohlížeče, nikoli k identifikaci osoby.

Máte možnost neudělit souhlas s reklamou založenou na zájmech společnosti Google nebo neudělit souhlas v rámci nastavení souborů cookie. Za tímto účelem je třeba ve všech prohlížečích, které používáte, nastavit příslušné Nastavení personalizace reklamy.

Další informace o zpracování údajů v souvislosti se službou Google Ads a informace o tom, jak společnost Google používá soubory cookie v reklamách, naleznete v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google a na webových stránkách společnosti Google v části „Technologie“.

4.8.4 Google AdSense
Na našich webových stránkách používáme službu Google AdSense pro integraci reklamy na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoli odvolat v rámci nastavení souborů cookie („AdSense“). AdSense nastavuje soubory cookie, které umožňují analýzu používání našich webových stránek. AdSense používá také takzvané „webové majáky“ neboli sledovací pixely (neviditelnou grafiku), které umožňují vyhodnocovat informace, například návštěvnost stránek, na nichž je tato grafika vložena.

Informace generované soubory cookie a sledovacími pixely o používání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) a o poskytování reklamních formátů jsou přenášeny na server společnosti Google v USA nebo jiných zemích a tam ukládány. Tyto informace může společnost Google sdílet se svými smluvními partnery. Společnost Google však nespojí vaši IP adresu s jinými osobními údaji, které jste uložili.

Nastavení souborů cookie můžete zabránit tím, že odpovídajícím způsobem upravíte nastavení svého prohlížeče nebo že v rámci nastavení souborů cookie neudělíte svůj souhlas.
Další informace o fungování služby AdSense najdete na stránce „Google AdSense“.

4.8.5 Google Marketing Platform
Online marketingový nástroj Google Marketing Platform („GMP“) používáme na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoli odvolat v nastavení souborů cookie. GMP používá soubory cookie k zobrazování reklam, které jsou pro uživatele relevantní, k vylepšování zpráv o výkonu kampaní nebo k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly stejné reklamy vícekrát. Společnost Google používá ID souboru cookie, aby zaznamenala, které reklamy se zobrazují v jednotlivých prohlížečích, a může tak zabránit jejich opakovanému zobrazení.

Kromě toho může GMP používat ID souborů cookie k zaznamenávání tzv. konverzí, tj. zda uživatel vidí reklamu GMP a později navštíví webové stránky inzerenta a provede na nich nákup. Podle společnosti Google neobsahují soubory cookie GMP žádné osobní údaje.

Váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Google. Podle společnosti Google získává společnost Google integrací GMP informaci, že jste vyvolali příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u některé služby Google, může společnost Google přiřadit návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. I když nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatel získá a uloží vaši IP adresu. Při používání GMP může také dojít k tomu, že osobní údaje budou přeneseny na servery společnosti Google v USA.

Postupu sledování můžete zabránit příslušným nastavením v softwaru prohlížeče nebo změnou vašeho Nastavení personalizace reklamy nebo neudělením souhlasu v rámci nastavení souborů cookie.

Další informace o tom, jak GMP funguje, naleznete na stránce „Google Marketing Platform“.

4.8.6 Mapy Google/Google Street View
K integraci interaktivních map na naše webové stránky a k virtuálním prohlídkám využíváme na základě vašeho souhlasu online mapovou službu Google Maps nebo Google Street View.

Při vyvolání webové stránky, na které jsou vloženy mapy Google Maps, nebo při spuštění virtuální prohlídky nastaví Google Maps nebo Google Street View soubor cookie. Tento soubor cookie se zpravidla neodstraní zavřením prohlížeče, ale vyprší po určité době, pokud jej předtím neodstraníte ručně.

Při používání map Google nebo Google Street View mohou být informace o vašem používání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Společnost Google může tyto údaje ukládat jako profily používání za účelem přizpůsobení svých služeb, reklamy a průzkumu trhu. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše data přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si to nepřejete, musíte se předem odhlásit.

Pokud s tímto zpracováním svých údajů nesouhlasíte, máte možnost tyto služby zablokovat deaktivací Java Scriptu ve svém prohlížeči nebo neudělením souhlasu v rámci nastavení souborů cookie. To však může ovlivnit i další funkce našich webových stránek.

Další informace najdete v Podmínkách používání Google Maps a na stránce s Prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Google.

4.8.7 YouTube
Na našich webových stránkách využíváme služeb poskytovatele YouTube LLC se sídlem v USA („YouTube“), dceřiné společnosti Google LLC. („Google“).

Při spuštění videa YouTube na našich webových stránkách se naváže spojení se servery YouTube. Server YouTube tak získá informaci o tom, které z našich stránek jste navštívili. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) mohou být přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Pokud jste současně přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se před návštěvou našich webových stránek odhlásíte ze svého účtu YouTube.

Další informace naleznete v Podmínkách používání služby YouTube a Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

4.9 Facebook Pixels, Custom Audiences a Facebook Conversions
Naše webové stránky používají Facebook Pixel, pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku, což je služba poskytovaná společností Meta Platforms Ireland Ltd. se sídlem v Irsku. Mateřskou společností je Meta Platforms Inc. se sídlem v USA („Meta“). V případě Instagramu se také jedná o nabídku společnosti Meta.

Právním základem pro používání Facebook Pixel je váš souhlas, který můžete kdykoli odvolat v nastavení souborů cookie.

Pomocí nástroje Facebook Pixels může společnost Meta určit návštěvníky našich online nabídek jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. „Facebook Ads“ nebo „Instagram Ads“). Proto používáme Facebook Pixel k zobrazování námi umístěných reklam na Facebooku a Instagramu pouze těm uživatelům Facebooku, kteří zároveň projevili zájem o naše online nabídky nebo mají určité charakteristiky (např. zájmy o určitá témata nebo produkty určené na základě navštívených webových stránek), které předáváme společnosti Meta (tzv. „Custom Audiences“). Pomocí nástroje Facebook Pixels chceme také zajistit, aby naše reklamy na Facebooku a Instagramu odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a neobtěžovaly je. Pomocí nástroje Facebook Pixels můžeme také sledovat účinnost reklam na Facebooku a Instagramu pro statistické účely a průzkum trhu tím způsobem, že se dozvíme, zda jsou uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku nebo Instagramu přesměrováni na naše webové stránky (tzv. „Conversions“). 

Zpracování dat ze strany společnosti Meta probíhá v rámci Zásad ochrany osobních údajů společnosti Facebook. Obecné informace o zobrazování reklam na Facebooku a Instagramu najdete v tomto dokumentu.

Pomocí souborů cookie vás společnost Meta může následně rozpoznat v členské oblasti Facebooku nebo Instagramu a optimalizovat účinnost reklam, např. nabídkou reklam zaměřených na konkrétní skupiny. Předpokladem je, že máte účet na Facebooku a/nebo Instagramu a jste přihlášeni do členské oblasti Facebooku nebo Instagramu. Pokud nejste členem Facebooku nebo Instagramu, toto zpracování údajů se vás netýká.

Obecné informace o používání údajů společností Meta, o vašich právech v tomto ohledu a o způsobech ochrany vašeho soukromí naleznete na stránkách Zásady ochrany osobních údajů Facebooku nebo Zásady ochrany osobních údajů Instagramu. Konkrétní informace a podrobnosti o technologii Facebook Pixel a jejím fungování naleznete na stránce Nápověda Facebooku. Pokud si obecně přejete vznést námitku proti shromažďování údajů pomocí nástroje Facebook Pixel a proti použití vašich údajů pro zobrazování reklam na Facebooku nebo Instagramu, můžete tak učinit v části Nastavení reklamy na Facebooku nebo Nastavení ochrany osobních údajů na Instagramu. K tomu musíte být přihlášeni na Facebooku nebo Instagramu.

Pokud nemáte účet na Facebooku nebo Instagramu, můžete navíc vyjádřit nesouhlas s používáním souborů cookie, které slouží k měření dosahu a reklamním účelům, a to na Deaktivační stránce iniciativy Network Advertising Initiative, a navíc na amerických webových stránkách Your Ad Choices nebo na evropských webových stránkách Your Online Choices. V rámci nastavení souborů cookie můžete svůj souhlas také neudělit.

Svůj souhlas se zpracováním údajů pomocí Facebook Pixel a s použitím vašich údajů pro zobrazování reklam Facebooku a Instagramu na našich webových stránkách můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna upravením nastavení pro ochranu osobních údajů.

4.10 LinkedIn Conversion Tracking
Na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoli odvolat v nastavení souborů cookie, používáme na našich webových stránkách technologii sledování konverzí společnosti LinkedIn Corporation se sídlem v USA, nebo pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku, společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company se sídlem v Irsku („LinkedIn“).

Technologii LinkedIn používáme pro účely marketingu a optimalizace, zejména k analýze používání našich webových stránek, abychom mohli neustále zlepšovat jednotlivé funkce a nabídky a uživatelský zážitek a umisťovat na ně zajímavé reklamy relevantní pro vás. Od společnosti LinkedIn také dostáváme souhrnné a anonymní zprávy o reklamní aktivitě a informace o tom, jak pracujete s našimi webovými stránkami. Za tímto účelem LinkedIn používá kód Javascriptu (Insight Tag), který následně umístí do vašeho webového prohlížeče soubor cookie nebo použije pixel.

Podle společnosti LinkedIn shromažďuje LinkedIn Insight Tag údaje o používání našich webových stránek, včetně adresy URL, URL odkazu (tj. webové stránky, ze které jste navštívili naše webové stránky), IP adresy, vlastností zařízení a prohlížeče (User Agent) a časového razítka. Údaje shromážděné prostřednictvím LinkedIn Insight Tag jsou šifrovány, IP adresy jsou zkráceny a přímé identifikační údaje členů jsou do sedmi dnů odstraněny, aby se údaje pseudonymizovaly. Tyto zbývající pseudonymizované údaje jsou poté do 90 dnů vymazány. LinkedIn nesdílí s provozovatelem webových stránek žádné osobní údaje, ale poskytuje pouze souhrnné zprávy o sledovanosti webových stránek a výkonnosti zobrazení.

Vzhledem ke struktuře společnosti LinkedIn nelze vyloučit, že vaše údaje budou předány také společnosti LinkedIn v USA. Toto riziko jsme co nejvíce minimalizovali použitím vhodných nástrojů na ochranu údajů (standardní smlouvy EU).

Další informace o povaze, účelu a rozsahu zpracování údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů v Zásadách používání souborů cookie a naPortálu věnovanému ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn. Kromě toho můžete instalací Souborů cookie pro odhlášení odmítnout personalizovanou reklamu (LinkedIn) bez ohledu na to, zda jste členem LinkedIn, či nikoli.

4.11 Vimeo
Kromě YouTube (viz bod 4.9.7 výše) používáme k integraci videí na naše webové stránky také pluginy videoportálu Vimeo Inc. se sídlem v USA („Vimeo“).

Když navštívíte některou z našich webových stránek, která takový plugin obsahuje, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Vimeo. Obsah zásuvného modulu je přenášen společností Vimeo přímo do vašeho prohlížeče a integrován do webových stránek. To poskytuje společnosti Vimeo informaci, že váš prohlížeč vyvolal příslušnou stránku našich webových stránek, i když nemáte účet Vimeo nebo nejste právě přihlášeni ke službě Vimeo. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou vaším prohlížečem přenášeny přímo na server Vimeo v USA a tam uloženy.

Jste-li přihlášeni ke službě Vimeo, může služba Vimeo přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek přímo k vašemu účtu Vimeo. Při interakci se zásuvnými moduly (například po stisknutí tlačítka pro spuštění videa), jsou tyto informace rovněž přenášeny přímo na server Vimeo a tam uloženy.

Pokud si nepřejete, aby společnost Vimeo přiřazovala údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo k vašemu účtu Vimeo, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit ze služby Vimeo.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas, který v rámci nastavení cookies nemusíte udělovat. Pokud jste nám udělili souhlas s používáním služby Vimeo, můžete jej kdykoli odvolat s platností do budoucna v nastavení souborů cookie.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o dalším zpracování a používání údajů společností Vimeo i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo.

4.12 Adform
Na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoli odvolat v nastavení souborů cookie, používáme Tracking Points společnosti Adform se sídlem v Dánsku. Shromážděné údaje zůstávají anonymní. To znamená, že údaje jednotlivých uživatelů nelze zobrazit. Shromážděné údaje však společnost Adform ukládá a zpracovává v zašifrované podobě. Prostřednictvím těchto údajů nejsme schopni provést přiřazení k jednotlivým návštěvníkům našich webových stránek. O této záležitosti vás budeme informovat podle našich aktuálních informací.

Tyto Tracking Points umožňují společnosti JURA zobrazovat reklamu přizpůsobenou uživateli.

Naše webové stránky používají také soubory cookie a produkty společnosti Adform A/S (Ad Server, DSP a DMP) pro reklamu zaměřenou na cílové skupiny v rámci společného zpracování. Za tímto účelem se zaznamenávají různé parametry, jako jsou zobrazené stránky, typ zařízení, zeměpisný původ, naposledy navštívené webové stránky, a návštěvníci se seskupují do různých segmentů. Pomocí statistických analýz jsou pak v celosvětovém fondu souborů cookie společnosti Adform nalezeni podobní uživatelé, aby bylo možné je oslovit cílenou reklamou společnosti JURA.

Další informace společnosti Adform najdete v jejím Prohlášení o ochraně osobních údajů.

4.13 Dynatrace
Naše webové stránky používají analytický nástroj monitorovací služby Dynatrace LLC, 1601 Trapelo Road, #116 Waltham, MA 02451 USA. Dynatrace používáme k zajištění výkonu našich webových stránek a k pochopení toho, jak se na nich uživatelé pohybují. Dynatrace zaznamenává dobu odezvy W3C, kliknutí na tlačítka, kliknutí na odkazy, chyby JavaScriptu, typ prohlížeče a zeměpisnou oblast. Tyto údaje nám pomáhají neustále zlepšovat výkon našich webových stránek a identifikovat a příp. odstraňovat funkční problémy. Pro správné a efektivní fungování vyžaduje nástroj Dynatrace soubory cookie. Právním základem pro naše používání Dynatrace je váš souhlas, který můžete kdykoli odvolat v rámci nastavení souborů cookie.

Rádi bychom upozornili, že v USA neexistuje rovnocenná úroveň ochrany údajů a že zejména přístupy k údajům zpracovávaným v USA nebo americkými společnostmi či jejich zahraničními dceřinými společnostmi po celém světě mohou být umožněny americkým orgánům nebo jim musí být tyto údaje zpřístupněny. Jako osoby, které nejsou občany USA, proti tomu možná nebudete moci zakročit vůbec nebo účinně. Toto riziko jsme co nejvíce minimalizovali použitím vhodných nástrojů na ochranu údajů (standardní smlouvy EU), ale nemůžeme ho zcela vyloučit, takže váš souhlas s používáním nástroje Dynatrace s sebou nese i toto riziko.

Můžete zajistit, že nebudou shromažďovány žádné osobní údaje, a to aktivací funkce „nesledovat“ ve vašem prohlížeči.

5 Přítomnost na sociálních sítích

Spravujeme profily na sociálních sítích Facebook, Instagram, YouTube a LinkedIn.

Údaje, které zadáte na našich profilech na sociálních sítích, jsou zveřejněny platformou sociálních sítí a nejsou námi nikdy použity ani zpracovány k žádnému jinému účelu. Vyhrazujeme si však právo obsah smazat, pokud to bude nutné. V případě potřeby s vámi budeme komunikovat prostřednictvím platformy sociální sítě.

Uvědomte si, že provozovatel platformy sociální sítě používá metody sledování webu. Sledování webu, nad kterým nemáme kontrolu, může probíhat bez ohledu na to, zda jste přihlášeni nebo zaregistrováni na platformě sociální sítě.

Podrobnější informace o zpracování údajů poskytovatelem platformy sociální sítě naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele:

6 Vaše práva

Máte právo na přístup, opravu, výmaz, právo omezit zpracování údajů a právo vznést námitku proti našemu zpracování údajů, zejména pro účely přímého marketingu, profilování pro přímou reklamu a jiné oprávněné zájmy na zpracování i na vydání některých osobních údajů za účelem jejich předání jinému subjektu (tzv. přenositelnost údajů), a to v rámci právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, které se na vás vztahují, a pokud to tyto předpisy stanovují (např. v případě GDPR).

Upozorňujeme však, že si vyhrazujeme právo uplatnit z naší strany omezení stanovená zákonem, například pokud jsme povinni uchovávat nebo zpracovávat určité údaje, máme na tom převažující zájem (pokud se na něj smíme odvolat) nebo je vyžadujeme pro uplatnění nároků. Pokud vám vzniknou nějaké náklady, budeme vás o nich předem informovat. Upozorňujeme, že výkon těchto práv může být v rozporu se smluvními ujednáními a může mít důsledky, jako je předčasné ukončení smlouvy nebo v podobě výdajů. Pokud to již není smluvně dohodnuto, budeme vás o tom předem informovat.

Uplatnění těchto práv obvykle vyžaduje, abyste jasně prokázali svou totožnost (např. kopií občanského průkazu, pokud vaše totožnost není jasná nebo ji nelze ověřit jinak). Chcete-li uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat na adrese uvedené v oddíle 1.1.

Kromě toho má každý subjekt údajů právo uplatnit své nároky u soudu nebo podat stížnost u příslušného orgánu pro otázky ochrany osobních údajů.

7 Zabezpečení údajů

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje před manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob a zajistili ochranu vašich práv a dodržování platných předpisů na ochranu osobních údajů.

Cílem přijatých opatření je zajistit důvěrnost a integritu vašich údajů a zajistit dostupnost a odolnost našich systémů a služeb při dlouhodobém zpracovávání vašich údajů. Měly by rovněž zajistit rychlé obnovení dostupnosti osobních údajů a přístupu k nim v případě fyzického nebo technického incidentu.

Naše bezpečnostní opatření zahrnují také šifrování vašich dat. Datový provoz na těchto webových stránkách společnosti JURA je šifrován pomocí protokolu HTTPS. To znamená, že všechny informace, které zadáváte online, jsou přenášeny šifrovanou cestou. Proto se tyto informace nemohou nikdy zobrazit neoprávněným třetím stranám.
Naše opatření pro zpracování a zabezpečení údajů se neustále zdokonalují v souladu s technologickým vývojem.

Velmi vážně přistupujeme i k vlastní interní ochraně dat. Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení předpisů na ochranu osobních údajů. Kromě toho mají přístup k údajům pouze v nezbytném rozsahu.

8 Používání webových stránek nezletilými osobami

Webové stránky jsou určeny dospělému publiku. Nezletilé osoby, zejména děti mladší 16 let, nám nesmějí předávat osobní údaje ani se registrovat ke službě bez souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců. Pokud zjistíme, že nám takové údaje byly předány, budou z naší databáze vymazány. Rodiče dítěte (nebo jeho zákonný zástupce) nás mohou kontaktovat a požádat o vymazání údajů nebo zrušení registrace. K tomu potřebujeme kopii úředního dokladu, který vás identifikuje jako rodiče nebo zákonného zástupce.

9 Odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů

Naše webové stránky obsahují také odkazy na webové stránky partnerů a autorizovaných specializovaných prodejců společnosti JURA. Pokud jsou na stránkách odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, nemáme na jejich obsah žádný vliv. Proto za tento obsah nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost. Za obsah těchto stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Stránky, na které se odkazuje, byly v době vytvoření odkazu zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů a rozpoznatelných porušení práv. Nelegální obsah nebyl v době vytvoření propojení rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu stránek, na které se odkazuje, však není bez konkrétních indicií porušení zákona přijatelná. Pokud bude zjištěno porušení zákona, budou tyto odkazy okamžitě odstraněny.