Vítejte na stránkách www.jura.com
Vstupem na tyto stránky souhlasíte se smluvními podmínkami. Pokud s nimi  nesouhlasíte, nevstupujte na webové stránky a ani je nepoužívejte. Stránka cz.jura.com je poskytována výhradně pro Vaše osobní použití a nesmí být použita pro komerční účely. 
Návštěvníci mladší 18 let by se na této webové stránce neměli registrovat ani poskytovat žádné informace.
Před zadáním objednávky si pozorně přečtěte tyto smluvní podmínky, které obsahují důležité informace o Vaší objednávce.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti JURA Czech, s.r.o., se sídlem Poděbradská 1020/30, identifikační číslo: 24241881, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196493 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese:
https://www.jura.com
(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.    Články 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.9, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 9.2. a 9.3. těchto obchodních podmínek se nevztahují na případy, kdy kupující, který má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti (není spotřebitelem).

1.3.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.   Byla věnována maximální pozornost pro zajištění přesné specifikace, popisu a fotografického vyobrazení u každého produktu. I přes veškerou snahu může dojít k nepatrným rozdílům. Nemůžeme tedy zaručit, že obrázky produktů, tak jak je vidíte skrze Vaše zařízení, jsou přesným vyobrazením skutečného zboží.

3.2    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.                                                                                                                                                Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat závaznou objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.   Pokud objednávka nebyla přijata, může to být jedním z následujících důvodů:

3.7.1. objednané zboží není skladem

3.7.2. nebylo možné provést autorizaci platební karty kupujícího

3.7.3. byla identifikována chyba v ceně nebo popisu produktu

3.7.4. nebyly splněny podmínky stanovené ve smluvních podmínkách. 

3.8.   Přestože se snažíme zajistit, aby všechny naše ceny zobrazené na našich webových stránkách byly přesné, někdy se mohou vyskytnout chyby. Pokud zjistíme chybu v ceně položky, kterou jste si objednali, budeme Vás kontaktovat co nejdříve. Budete mít možnost potvrdit objednávku za správnou cenu, nebo ji zrušit. Pokud nebude možné Vás kontaktovat, můžeme Vaši objednávku v souvislosti s položkou s nesprávnou cenou považovat za zrušenou. 

3.9.  Po zadání objednávky bude kupujícímu zasláno potvrzení elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Tento email není potvrzením objednávky, ani přijetím objednávky prodávajícím. Pokud kupující do 5 pracovních dní neobdrží potvrzení objednávky, obrátí se na zákaznickou linku prodávajícího na telefonním čísle 848 808 404. Linka je v provozu od pondělí do pátku 9:00 – 18:00, během víkendů a státních svátků není v provozu.

3.10.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.   Prodávající akceptuje platby pouze v českých korunách. 

4.2.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.2.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9

4.2.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 274439301/0300, vedený u Československé obchodní banky a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 (dále jen „účet prodávajícího“)

4.2.3. bezhotovostně platební kartou

4.3.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.5.    V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná okamžikem uzavření kupní smlouvy.

4.6.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. V případě platby bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo platbou bezhotovostně platební kartou je kupující povinen cenu zboží zaplatit předem. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v listinné podobě spolu se zbožím, a to dle pokynů kupujícího.

4.10.  Kupující bere na vědomí, že prodávající nemůže zaručit bezpečnost dat zaslaných e-mailem. Prodávající nikdy nevyžaduje zaslání platebních údajů e-mailem. Podrobnosti o bezpečnostních opatřeních, která používáme, naleznete v našich zásadách zabezpečení a ochrany osobních údajů. 

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

5.1.   Pokud kupující potřebuje zrušit objednávku zadanou online, kontaktuje zákaznickou linku prodávajícího na telefonním čísle 848 808 404. Linka je v provozu od pondělí do pátku 9:00 – 18:00, během víkendů a státních svátků není v provozu. 

5.2.  Prodávající se snaží objednávky zpracovávat v co nejkratší době po jejich doručení, proto se může stát, že dojde k odeslání objednávky před jejím zrušením. V takovém případě kupující odmítne zásilku doručovanou přepravní společností, nebo zašle nerozbalené zboží v původním stavu zpět. Další informace týkající se navrácení zboží jsou zohledněny v odstavci 6. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží.

5.3   Pokud kupující potřebuje změnit údaje zadané v objednávce, musí tak učinit co nejdříve po odeslání objednávky, nejpozději však 30 minut po jejím odeslání. Pro rychlejší komunikaci s prodávajícím je potřeba, aby měl kupující připravené číslo zadané objednávky. 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

6.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop-cz@jura.com

6.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

6.6.   Následující položky nelze vrátit: údržbové produkty jako jsou filtry, čistící a odvápňovací tablety a roztok pro čištění mléčných cest, které již byly otevřeny. 

6.7.   Zboží musí být navráceno v původním obalu. Kupující při vrácení zboží přiloží vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy a zboží vrátí na adresu prodávajícího uvedenou níže. Doporučujeme ponechat si potvrzení od přepravní společnosti, prodávající bohužel nemůže nést odpovědnost za nedodání vráceného zboží.

6.8. Veškeré zboží k vrácení by mělo být zasláno na adresu prodávajícího:
JURA Czech s.r.o.
Poděbradská 1020/30
190 00 Praha 9

6.9.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.10.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4.    Zboží je doručováno pouze v rámci České republiky, a to standardním doručením smluvní přepravní společností s dodáním na zadanou adresu kupujícího s termínem dodání do 3–5 pracovních dní od potvrzení objednávky.

7.5.   Ceny pro standardní doručení smluvní přepravní společností jsou následující:

7.5.1. Cena dopravy při nákupu zboží v hodnotě do 3 000 Kč: 99 Kč vč. DPH

7.5.2. Cena dopravy při nákupu zboží v hodnotě nad 3 000 Kč: zdarma

7.6.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

7.7.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.8.    Zákazník potvrzením objednávky souhlasí s podmínkami přepravy a případnou reklamací přepravy v případě poškození zboží přepravou. V případě poškození zboží při přepravě postupujte takto:
POŠKOZENÍ JE VIDITELNÉ PŘED PŘEVZETÍM ZÁSILKY
Při přebírání zásilky zkontrolujte stav jejího obalu, zejména pak zda není jakýmkoli způsobem porušen a není opravován jinou páskou. Pokud obal vykazuje vady (např. menší deformace), je nutné vznést písemnou výhradu do přepravního listu řidiče zásilkové služby. V případě jakýchkoliv zjevných porušení nebo větších deformací, odmítněte zásilku převzít a ihned nás informujte na e-mailové adrese eshop-cz@jura.com nebo na tel.: 848 808 404, abychom domluvili další postup reklamace.
POŠKOZENÍ JSEM ZJISTIL PO PŘEVZETÍ ZÁSILKY
Pokud zásilku převezmete a zjistíte poškození či ztrátu obsahu později, ihned nás informujte na e-mailové adrese eshop-cz@jura.com nebo na tel.: 848 808 404, abychom domluvili další postup reklamace. Nahlášení reklamace neodkládejte, musí být pro kladné vyřízení nahlášena nejpozději do 3 pracovních dnů. Pořiďte fotodokumentaci poškozeného zboží, ponechte si prosím obal zásilky.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.    Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.6.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha.

9.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.    Firma JURA Czech s.r.o. postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

10.2.   Pro registraci Uživatele je firma JURA Czech s.r.o. oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci (zejména kontaktní údaje).

10.3.   Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě firma JURA Czech s.r.o. poskytuje službu registrace, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

10.4.    V konkrétních případech může firma JURA Czech s.r.o. zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 10.2. a 10.3 Podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů firmy JURA Czech s.r.o. nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.

10.5.    Pokud Uživatel předal či předá firmě JURA Czech s.r.o. osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá firmě JURA Czech s.r.o. za způsobenou škodu.

10.6.   Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na webu firmy JURA Czech s.r.o.: www.jura.com

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

13. ZÁKAZNICKÁ PODPORA

13.1. V případě dotazů se prodávající může kdykoli obrátit na zákaznickou linku prodávajícího: 848 808 404. Cena hovoru je dle tarifu mobilního operátora kupujícího. 

13.2. Zákaznická linka je v provozu od pondělí do pátku od 9:00 – 17:00. Během víkendů a státních svátků není v provozu. Případně můžete prodejce kontaktovat zasláním emailu na eshop-cz@jura.com.

14. ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

14.1. Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech je stanovena výrobcům a dovozcům elektrozařízení (tedy těm, kdo uvádějí elektrozařízení na trh v ČR) povinnost zajištění zpětného odběru a odděleného sběru použitých elektrických a elektronických zařízení. JURA Czech s.r.o. splnila tuto svoji zákonnou povinnost uzavřením smlouvy se společností ELEKTROWIN a.s., u které je evidována pod evidenčním číslem 05576/18-ECZ.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Poděbradská 1020/30, Praha 9, 190 00, adresa elektronické pošty eshop-cz@jura.com; telefon 848 808 404.

16. NAŠE ÚDAJE

JURA Czech s.r.o.
se sídlem Poděbradská 1020/30
190 00 Praha 9 
identifikační číslo: 24241881
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196493